Ömsesidig Respekt – Ett spår vi kan välja/

Mutual respect – A Path we can choose to follow


Ett bemötande med ömsesidig respekt stärker vår självkänsla, vilket är en viktig del i föräldraskapet. Att visa respekt och ta varandra på allvar skapar känslor av värde och betydelse i oss, det är ett sätt att visa varandra uppskattning. Boken Ömsesidig respekt vill lyfta föräldraskapets innebörd och betydelse.

Hur lär vi vårt barn att hantera känslor på ett utvecklande sätt?
Hur visar visar vi vårt barn betydelsen av respekt och hänsyn?
Vad ger vårt barn god självkänsla?
Vad gör vi om vårt barn blir utsatt för mobbning?

Dessa är några av de frågeställningar som behandlas i boken. Boken vill visa på konkreta verktyg, värdefull kunskap och vill skapa en medvetenhet kring den komplexa föräldrarollen.


Ni kan beställa boken här genom att fylla i formuläret nedan. Om ni väljer att betala via bankgiro skriv namn vid inbetalningen.

Boken kan beställas på svenska eller engelska.


Mutual Respect – A path we can choose to follow

Treating each other with mutual respect strengthens our self-esteem, which is an important part of parenthood. Showing respect for each other and taking each other seriously makes us fell valued and worthy, and it is a way for us to show appreciation for each other. The book Mutual Respect discusses the significance and consequences of parenting in an insightful and grounded manner. How can I teach my child to manage emotions in a positive way? How do I show my child the importance of respect and consideration? What gives my child high self-esteem? What can I do if my child is bullied? These are some of the questions addressed in this book. It is both practical tools and invaluable knowledge to create an awareness of the complexities faces by parents today. As parents, we need to engage a conscious leadership style that creates trusting relationships that are built on mutual respect an emotion coaching. The book is written with both parents and those working with children in mind. The books author Mona Hedström also highlights the importances of self-reflection and self development in our roles as parents. We study and train for many other areas of our lives, why should parenting be any different?


Pris: 295 kr

Beställ boken här

Ett spår vi kan välja

Välj ett alternativ

Oder the book in English here

A path we can choose to follow (english VERSION)

Välj ett alternativ