Välkommen till Ömsesidig Respekt!

Ömsesidig Respekt vill ge dig möjlighet att på olika sätt fördjupa dig i föräldraskap och barn. Som förälder har vi ett stort ansvar och ett viktigt ledarskap. 

Jag heter Mona Hedström och är grundare till Ömsesidig Respekt. 

År 2002 blev jag tillfrågad att hålla en föreläsning i ämnet gränssättning för föräldrar på Mödra- och barnhälsovården i Åre. Jag ombads hålla fler föreläsningar, även i andra ämnen som rörde ledarskap för barn och ungdomar. Ur denna efterfrågan föddes de tankar som ligger till grund för konceptet Ömsesidig Respekt. Jag kontaktade primärvårdschefen Alf Lerner och vi kom överens om att det skulle utarbetas en projektplan. I arbetet med projektplanen sökte jag vetenskapligt stöd för konceptet och fick det av professor Håkan Stattin vid Örebro universitet. Utifrån internationellt ställda kriterier genomförde han en utvärdering som visar på mycket goda resultat och att Ömsesidig Respekt har evidens från vetenskaplig forskning. Även en studie i Kronoberg är gjord av Nicolaus Koutakis, Örebro Universitet. En viktig stämpel.

Ömsesidig Respekt är ett svenskt föräldrautbildningsprogram som har funnits i Åre kommun /Hälsocentraler i 16 år och i Krokoms kommun/Hälsocentral i 12 år. Programmet vänder sig till föräldrar till barn från 0 - 18 år, (och egentligen till alla åldrar och till alla relationer). Den röda tråden är hänsyn, empati, tolerans och ömsesidig respekt för varandra. Ömsesidig Respekt föräldrautbildning handlar om att skapa medvetenhet i sitt ledarskap som förälder. Ömsesidig Respekt vill värna om människors lika värde och tolerans för varandra, att se barnens inneboende resurser. Ärlighet är ett ledord och skapar goda förutsättningar för tillit. Barnkonventionen ligger som grund i Ömsesidig Respekt och där barnets perspektiv är en röd tråd genom alla ämnesområden.

Ömsesidig Respekt vill stärka barn- och föräldraanknytning, stärka barnens och föräldrarnas självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Det skapar goda förutsättningar till ömsesidig respekt inom familjen och ett varmt familjeklimat. Dessa faktorer är enligt dagens forskning det mest framgångsrika för att förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk (Ferrer-Wreder, 2005).

Ömsesidig Respekt bygger på fyra olika vetenskapsteorier. Anknytningsteorin, socialinlärningsteori, self efficacy och coersion theory.

Projektet sattes igång 2006 och resurser tillsattes av Åre Primärvård, Åre kommun, Länsstyrelsen samt Sparbanksstiftelsen Jämtland. Projektet utvecklades därefter till ett samverkansprojekt mellan Åre kommun och Åre primärvård, samt Östersunds kommun med området Torvalla och primärvården i Torvalla.

Projekttiden på 1,5 år förlängdes i ytterligare 1,5 år. Efter projekttiden kom Ömsesidig Respekt att bli en prioriterad verksamhet inom Åre kommun och Åre primärvård.

Förutom föräldragrupper utbildas idag ledare från olika yrkeskategorier inom Kommuner och Regioner. Bland de som går utbildning för att hålla grupper i konceptet finns barnhälsovårdssjuksköterskor, mödrahälsovårdssköterskor, psykologer, kuratorer, familjebehandlare, förskollärare, socionomer, beteendevetare, specialpedagoger, undersköterskor och skolsköterskor.

Idag genomförs också föreläsningar och fortbildningar. Boken Ömsesidig Respekt är utgiven och översatt till engelska. En bok till har blivit skriven –  Ömsesidig Respekt i tonåren  – som blev utgiven december 2019.
Nu finns även Ömsesidig Respekt som Onlinekurser. 

Jag har varit projektledare för flera utvecklingsprojekt inom föräldrautbildning och har nu jobbat med föräldrautbildning i 16 år. Jag är mamma till två söner i tjugoårsåldern. 

Jag är utbildad förskollärare och har en magisterexamen inom folkhälsovetenskap med ämnesbredd. Därutöver har jag i många år jobbat med alpin skidåkning som tränare och skidlärare då pedagogik och utbildning är något som jag tycker är intressant. 

Referenser:

Sofia Leje,Specialist i Allmänmedicin och Psykiatri. Medicinsk ledningsansvarig läkare Åre Närvårdsområde: sofia.leje@regionjh.se

Johan Westervall, IFO-chef Åre kommun, johan.westervall@are.se

Nils Olof Hedman, Enhetschef Primärvården Krokom, nils-olof.hedman@regionjh.se

Anna Lundmark, Barnhälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.lundmark@regionjh.se

Anna Meschaks, Mödrahälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.meschaks@regionjh.se

Växjö Vårdcentral Achima Care, Annika Jigman 0470–33 97 43, annika.jigman@achima.se

Eva Prediger, Familjerätten Halmstad kommun, eva.prediger@halmstad.seeva.prediger@halmstad.se

Krokoms familjecentral 0640–16264, Cathinka Qvenild: Cathinka.Qvenild@krokom.se

Markaryds familjecentral 0433–72 406, Kerstin Borgström: kerstin.borgstrom@markaryd.se 

 

Välkommen! 


1